مدیر عامل: آقای مهندس سعید میثمی

مسئول دفتر مدیریت: آقای سید رضا میرحسینی (۲۰۰-۲۰۱)