مدیر تدارکات و برنامه‌ریزی: آقای سعید کمال آبادی (داخلی ۲۲۲)