رئیس فناوری و اطلاعات: آقای مهرداد عظیمی (داخلی ۲۲۸)