آقای اشتری ۲۱۶

آقای ابراهیمی - مدیر مهندسی ۲۷۵

آقای احسانی‌فر ۲۱۴

آقای اسدی ۲۴۰

آقای محمودی - صندوق ۲۰۹

‌آقای اقتصادی ۲۴۳